Praca „U nas nie ma takiego problemu” dotyczy przemocy wobec kobiet w Polsce. W jej tworzeniu korzystałam z wyników pionierskich badań wiktymizacyjnych nad przemocą wobec kobiet w Polsce kierowanych przez dr hab. prof. UW Beatę Gruszczyńską w 2004 r. Badania te były realizowane w ramach międzynarodowego projektu IVAWS, a ich wyniki posłużyły do oszacowania rzeczywistej skali przemocy wobec kobiet w Polsce i odsłoniły ukryte rozmiary zjawiska. Badania prof. Gruszczyńskiej pokazują, że w Polsce każdego roku w wyniku przemocy domowej ginie ok. 150 kobiet, a ok. 800 tys. kobiet rocznie doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej. Oznacza to, że średnio co 40 sekund następuje akt przemocy, a 3 kobiety w tygodniu umierają.

W mojej pracy na niebieskim ekranie co 40 sekund wypala się biały piksel symbolizujący akt przemocy wobec kobiety, a 3 razy w tygodniu pojawia się czerwony punkt symbolizujący śmierć kobiety w wyniku przemocy domowej. Praca jest prezentowana w czasie rzeczywistym.


The project „We don’t have such problem” concerns the violence against women in Poland. I have used pioneering victimization reseach on violence against women in Poland conducted by prof. Beata Gruszczynska in 2004. This research has been supported by the international project IVAWS, and the results allowed to better estimate the true scale of violence against women in Poland and helped to uncover the hidden extent of the phenomenon. Research by prof. Gruszczynska reveals that annually close to 150 women deaths can be attributed to domestic violence, while 800 000 women experience physical or sexual assaults. This means that an act of violence against a woman is committed every 40 seconds, and 3 women die each week due to violence.

In my work every 40 seconds a white pixel lights up on a deep blue background symbolizing an act of violence against a woman, and 3 times a week a red dot appears representing woman’s death due to domestic violence. The work is presented in real time.

Dagmara Barańska-Morzy
dagmaramorzy.pl